About us
 
Purpose
The purpose of Taiwan Academy of Physical Medicine and Rehabilitation is to advance the development of Physical Medicine and Rehabilitation and ensure to help the body and mind of disabled people and the rehabilitation of occupational injures.

History
 • The President of TAPMR
   
1971-1983
Yi-Ren Lu
 1983-1987
Tao-Chang Hsu
 1987-1994
I-Nan Lien
 1994-2000
Jin-Shin Lai
 
    
2000-2006
Rai-Chi Chan
 2006-2012
Simon F.T. Tang
 2012-2013
Yen-Han Wang
 2013-2015
Alice Wong
 2015-
Tyng-Guey Wang

Mission

 • To motivate society to know more about physical medicine and rehabilitation and advance the development of physical medicine and rehabilitation.
 • To research and improve the methods of all kinds of disabled people’s rehabilitation.
 • To unify and draft physical medicine and rehabilitation related nouns.
 • To collect, translate and edit physical medicine and rehabilitation related data, magazines and newsletters.
 • To contact with physical medicine and rehabilitation related institutions.
 • To counsel talent people of physical medicine and rehabilitation for study purpose.
 • To facilitate the production of domestic rehabilitation equipment.
 • To hold physical medicine and rehabilitation related academic seminars.
 • To assist our government in performing qualification and certification examination of physical medicine and rehabilitation specialists and protect the rights and interests of our members.
 • To proceed other physical medicine and rehabilitation related tasks upon the main purpose.

List of the current officers of Taiwan Academy of Physical Medicine &Rehabilitation
Title Name Institution
President Tyng-Guey Wang
Vice President Shao-Chen Lee
Simon F.T. Tang
Chen-Liang Chou
Standing Directors Giin-Gi Wang
Shih- Ching Chen
Shin-Tsu Chang
Wen-Dung Lee
Willy Chou
Shao-Chen Lee
Simon F.T. Tang
Chen-Liang Chou
Directors Jin-Shin Lai
Lin-Fen Hsieh
Chen-Kuang Chang
Jue-Long Wang
Mu-Jung Kao
Ta-Sen Wei
Shih-Wei Chou
Ji-Ren Pan
Ta-Shen Kuan
Yuan-Hung Yeh
Hsin-Shui Chen
Tsan-Hon Liou
Wen-Chung Tsai
Wen-Shiang Chen
Yao-Jen Chen
Shun-Ping Cheng
Hsian-Fu Wu
Carl P.C. Chen
Standing Supervisor I-Nan Lien
Supervisor Rai-Chi Chan
Ching Lan
Chi-Yin Mao
Mao-Hsiung Huang
Huan-Chou Lin
Chang-Zern Hong
Chi-Hsuan Lin
Chih-Ming Li
Secretary General Shin-Liang Pan
Deputy
Secretary-General
Chung-Liang Lai
Li-Wei Chou
Chin-Wei Liu
Der-Sheng Han

 
   
   

   
    
    
Taiwan Academy of Physical Medicine and Rehabilitation
TEL:886 2 23816108 FAX:886 2 23816109 E-mail:pmr@seed.net.tw
Design by eHato, Copyright © 2006 TAPMR, All Rights Reserved